T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik


YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE

DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun
sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan
sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan
kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c)
bendi, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 40 ıncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Değerlendirme: Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlıkta kalite standartlarının uygulanıp uygulanmadığını
ve uygulanma düzeylerini belirlemek için yerinde yapılan incelemeyi,
c) Değerlendirici: Bakanlıkça yetkilendirilen ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kişiyi,
ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Kalite puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neticesinde sağlıkta kalite
standartlarının uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri,
e) İl kalite koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş
ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulan birimi,
f) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS): Bakanlıkça, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği
başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik
geliştirilen standartların tamamını,
g) Sağlık kurum ve kuruluşu: Kamu ve özel sektöre ait hastaneleri, tıp/dal merkezlerini, ağız ve diş sağlığı
merkezleri/hastanelerini, birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarını, poliklinikleri, tıbbi laboratuvarları,
görüntüleme, kan ve diyaliz gibi merkezleri ile il ambulans servislerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Uygulanması ve Değerlendirme

Sağlıkta kalite standartlarının uygulanması
MADDE 5 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları; uygulamalarında sağlıkta kalite standartlarına uygun çerçevede
düzenlemeler yapar. SKS esas alınarak yapılan öz değerlendirmeler ve sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında
gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirirler.
(2) Sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken sağlıkta kalite standartları ve bunlara ilişkin rehberler
Genel Müdürlükçe hazırlanarak Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.
(3) Sağlık kurum ve kuruluşları, sağlıkta kalite standartları ve rehberlerinin yayımlandığı tarihten itibaren altı
ay sonra sorumlu tutulurlar.
(4) Genel Müdürlük, sağlıkta kalite standartlarının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya yönelik uzaktan
ya da yerinde eğitim faaliyetleri düzenler ya da düzenlenmesini sağlar.
Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Bakanlık, sağlıkta kalite standartları doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarını
değerlendirir.
(2) Sağlıkta kalite standartlarının hazırlanması, değerlendirme süreci ve değerlendiricilerin belirlenmesine
ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.
(3) Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır. İlgili yıldaki kalite puanı 95
ve üstü olan kurum ve kuruluşlar, öz değerlendirme sonuçlarını takip eden yılın Ocak-Haziran ayları arasında

Bakanlığa göndermeleri durumunda o yıl değerlendirme yapılmaz ve mevcut kalite puanının geçerliliği devam eder.
Ancak kurum ve kuruluşun talebi üzerine yeniden değerlendirme de yapılabilir.
(4) Değerlendirmeler önceden ilan edilen takvime ve Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kalite standartları
değerlendirme rehberine uygun olarak gerçekleştirilir.
(5) Sağlıkta kalite standartlarının tümü veya Genel Müdürlükçe belirlenecek bir kısmı ve/veya bölümler
üzerinden değerlendirme yapılabilir.
(6) Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut delillerle birlikte en geç
yedi gün içinde yazılı olarak Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, Bakanlıkça en geç otuz gün içerisinde
sonuçlandırılır.
(7) Sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite puanı, Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kalite standartları
puan hesaplama rehberine uygun şekilde hesaplanır.
(8) Sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili yılda aldıkları kalite puanları takip eden yılın sonuna kadar geçerlidir.
(9) Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite puanlarını ilan edebilir. Bu ilanın takip eden yılın ilk üç
ayında yapılması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 7 – (1) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Kalitesinin
Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.